Postupak razvoda braka

Back to top

Razvod braka može tužbom zahtijevati jedan bračni drug, a oba bračna druga prijedlogom za sporazumni razvod braka.

Muž nema pravo na tužbu radi razvoda braka za vrijeme trudnoće žene te sve dok njihovo dijete ne navrši godinu dana.

                  Sud će razvesti brak:

  • Ako oba bračna druga predlažu razvod braka na temelju sporazuma
  • Ako utvrdi da su bračni odnosi teško i trajno poremećeni
  • Ako je od prestanka bračne zajednice protekla godina dana

 

RAZVOD BRAKA KAD BRAČNI DRUGOVI IMAJU MALOLJETNU DJECU

Bračni drugovi koji imaju zajedničku maloljetnu djecu dužni su prije pokretanja sudskog postupka radi razvoda braka sudjelovati u obveznom savjetovanju sukladno odredbama članaka 321. do 328. Obiteljskog zakona.

Ako se bračni drugovi namjeravaju razvesti na temelju sporazuma, dužni su sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

 

 OBVEZNO SAVJETOVANJE

Obvezno savjetovanje provodi stručni tim centra za socijalnu skrb nadležnog  prema mjestu djetetova prebivališta odnosno boravišta ili prema mjestu zadnjeg zajedničkog prebivališta odnosno boravišta bračnih ili izvanbračnih drugova.

Obvezno savjetovanje provodi se prije razvoda braka u kojem postoje zajednička maloljetna djeca i prije pokretanja ostalih obiteljskih sudskih postupaka u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom.

 

POKRETANJE I PROVEDBA OBVEZNOG SAVJETOVANJA PRIJE RAZVODA BRAKA

Obvezno savjetovanje pokreće se na zahtjev stranke u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik Centru za socijalnu skrb.

Prilikom obveznog savjetovanja prije razvoda braka bračne drugove će se upoznati sa:

  • mogućnosti bračnog savjetovanja
  • pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu
  • da su dužni voditi računa o djetetovoj dobrobiti prilikom uređenja spornih obiteljskih odnosa
  • sa sadržajem plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

 

Po okončanju obveznog savjetovanja centar za socijalnu skrb će sastaviti izvješće u kojem se navodi tko je sudjelovao u postupku, spremnost svake stranke na sporazumno rješavanje spora, spremnost svake stranke na sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji, tko namjerava pokrenuti sudski postupak, jesu li bračni drugovi upoznati s pravnim posljedicama nepostizanja sporazumnog plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Izvješće o obveznom savjetovanju dostavlja se strankama, a vrijedi šest mjeseci od dana kada je okončano obvezno savjetovanje.

 

POSLJEDICE NEPOSTIZANJA SPORAZUMA O PLANU O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi, centar za socijalnu skrb će ih savjetovati da pokušaju postići sporazum u postupku obiteljske medijacije, osim u slučajevima predviđenim člankom 332. Obiteljskog zakona, te će ih upozoriti da će sud u postupku razvoda braka po službenoj dužnosti:

  • donijeti odluku s kojim će roditeljem dijete stanovati, o roditeljskoj skrbi, o ostvarivanju osobnih odnosa s drugim roditeljem i o uzdržavanju djeteta,
  • utvrditi mišljenje djeteta
  • djetetu imenovati posebnog skrbnika

 

Sud u postupku razvoda braka može odrediti da troškove posebnog skrbnika djeteta plaćaju roditelji.