Posvojenje

Back to top

POSVOJENJE

Posvojenje je poseban oblik obiteljsko-pravnog zbrinjavanja i zaštite djece bez odgovarajuće  roditeljske skrbi kojim se stvara trajno odnos roditelja i djeteta. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb.

Posvojenje se može zasnovati samo ako je u skladu s dobrobiti djeteta. U postupku zasnivanja posvojenja procjenjuju se osobine posvojitelja u odnosu na dobrobit djeteta. U postupcima posvojenja vodi se računa o toma da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako bi to bilo u skladu s dobrobiti djeteta.

Posvojenje je uređeno  Obiteljskim zakonom (Narodne novine br. 75/14 i 83/14).

Posvojenje se može zasnovati do osamnaeste godine života djeteta, a posvojitelj može biti osoba u dobi od najmanje 21 godine, a starija od posvojenika najmanje 18 godina. Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug

Posvojiti dijete može hrvatski državljanin. Iznimno, posvojitelj može biti i strani državljanin ako je to u najboljem interesu djeteta uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Posvojiti ne može osoba:

  • koja je lišena prava na roditeljsku skrb
  • koja je lišena poslovne sposobnosti
  • čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.

 

POSTUPAK PROCJENE PODOBNOSTI I PRIKLADNOSTI ZA POSVOJENJE   

Prije pokretanja postupka za zasnivanje posvojenja bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem prebivalištu pisanu prijavu namjere posvojenja i zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje.

 Centar za socijalnu skrb će na temelju prijave namjere posvojenja i zahtjeva za ocjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje utvrditi ispunjavaju li bračni odnosno izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti zakonske pretpostavke iz članaka 184. do 187. ovoga Zakona te procijeniti njihovu podobnost i prikladnost za posvojenje.

Ako osobe koje su podnijele zahtjev za procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje zadovoljavaju zakonske pretpostavke za posvojenje, centar za socijalnu skrb ih upućuje na obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje. Nakon provedene stručne procjene osoba koje žele posvojiti, centar za socijalnu skrb će dati mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva.

Centar za socijalnu skrb upoznat će potencijalne posvojitelje s pravom djeteta da od posvojitelja dozna da je posvojeno te će im se savjetovati da djetetu najkasnije do sedme godine kažu da je posvojeno, a ako je starije dobi, odmah nakon zasnivanja posvojenja.

Centar za socijalnu skrb na temelju pozitivnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje potencijalne posvojitelje upisuje u registar potencijalnih posvojitelja.

 

POSTUPAK ZASNIVANJA POSVOJENJA

Postupak zasnivanja posvojenja pokreće i vodi centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu ili boravištu djeteta po službenoj dužnosti.

 Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta među potencijalnim posvojiteljima koji su upisani u registar izabire onoga koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir osobine i potrebe djeteta i stručno mišljenje centra za socijalnu skrb o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja.

 Centar za socijalnu skrb će u suradnji s udomiteljem, odnosno ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, prije donošenja rješenja o zasnivanju posvojenja pripremiti dijete za posvojenje te svojom suglasnošću omogućiti najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.

Najprikladniji potencijalni posvojitelj kod kojega dijete boravi radi ostvarivanja osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja ima pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu, zastupati dijete u pitanjima svakodnevne skrbi te ga uzdržavati za to vrijeme.

 Posvojenje je zasnovano kad rješenje o posvojenju postane pravomoćno. Centar za socijalnu skrb će pravomoćno rješenje o posvojenju odmah dostaviti nadležnomu matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta, kao i centru za socijalnu skrb prebivališta odnosno boravišta posvojitelja.

 U maticu rođenih posvojitelji se upisuju kao roditelji.  Posvojitelji se neće upisati u maticu rođenih kao roditelji ako centar za socijalnu skrb utvrdi da je to u interesu djeteta.  Ako je posvojenik navršio četrnaest godina, za upis posvojitelja kao roditelja potreban je njegov pristanak.

Podaci o posvojenju su službena tajna.  Uvid u spise predmeta o posvojenju i maticu rođenih posvojenog djeteta dopustit će se u slučajevima opisanim u članku 217. Obiteljskog zakona.