Smještaj odrasle osobe u ustanovu ili udomiteljsku obitelj

Back to top

Zakonska regulativa:

Zakon o socijalnoj skrbi i Zakon o udomiteljstvu

 

Odraslim osobama koje zbog bolesti, nemoći, starosti, radne nesposobnosti, invalidnosti ili drugih nepovoljnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno skrbiti o svojim osnovnim životnim potrebama, niti im pomoć u njihovom domu mogu osigurati članovi obitelji, kao i osobama koje su se zatekle u posebno teškim  životnim prilikama, može se dok takva potreba traje osigurati smještaj u  adekvatnoj ustanovi ili udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu, stambenoj zajednici, terapijskoj zajednici, prihvatilištu ili organiziranom stanovanju.

Uvijek kada je to moguće korisniku se osigurava smještaj u njegovoj lokalnoj zajednici.

 

POSTUPAK

Smještaj odraslih osoba se realizira na zahtjev stranke ili skrbnika.

U slučaju kada zahtjev za smještaj podnose srodnici ili skrbnici ili se postupak pokreće po službenoj dužnosti u postupku je uvijek potrebno:

  •  pribaviti suglasnost korisnika,
  • zajedno s korisnikom izvršiti procjenu njegovih potreba,
  • utvrditi mogućnost da se korisniku osigura adekvatna skrb u njegovom domu,
  • informirati korisnika o mogućnostima zadovoljavanja njegovih potreba, oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi,
  • informirati korisnika o uvjetima smještaja, njegovim pravima i obvezama, njegovoj ulozi u postupku,
  • omogućiti korisniku da sudjeluje u izboru ustanove ili udomiteljske obitelji
  • pribaviti propisanu osobnu, medicinsku i drugu dokumentaciju korisnika.

 

IZBOR USTANOVE /UDOMITELJKSE OBITELJI

Odluku o izboru donosi centar za socijalnu skrb uvažavajući želje korisnika, njegova očekivanja, potrebe, sposobnosti, materijalne mogućnosti, njegove kulturne navike i druge prilike u kojima se korisnik nalazi prije smještaja.

Odluka o izboru ustanove/ udomiteljske obitelji ovisi i o popunjenosti kapaciteta ustanova i vrstama usluga, te žurnosti postupka.

Uvijek kada je to moguće smještaj je potrebno osigurati u lokalnoj zajednici korisnika.

 

PRIPREMA KORISNIKA ZA SMJEŠTAJ

Korisnika , njegovu obitelji/ skrbnika i druge korisniku važne osobe potrebno je pripremiti za smještaj kroz informiranje i upoznavanje sa radom ustanove, odnosno statusom udomiteljske obitelji, vrstama usluga koje pružaju I mogućnostima stručne podrške i pomoći korisniku tijekom njegove adaptacije na život u novoj sredini.

Također je važno dogovoriti način kontakta korisnika s njegovim srodnicima I poticati te kontakte ( informiranje o kućnom redu ustanove, terminima za posjete, telefonskim  bojevima, službenim osobama ustanove koje je moguće kontaktirati u vezi korisnika , mogućnostima kretanja korisnika izvan ustanove/udomiteljske obitelji i sl.)

Ako je to potrebno korisniku se prilikom smještaja može odobriti jednokratna pomoć za nabavku nužne opreme za smještaj.

 

INDIVIDUALNI PLAN RADA S KORISNIKOM

U dogovoru s korisnikom, njegovom obitelji, ustanovom/ udomiteljem i drugim pružateljima usluga važnim za korisnika, potrebno je izraditi individualni plan rada s korisnikom koji uključuje kratkoročne i dugoročne ciljeve, rokove, nositelje i metode rada, te planirati način praćenja i preispitivanja ovog oblika skrbi o korisniku.

 

PRIPREMA USTANOVE/UDOMITELJA ZA PRIHVAT KORISNIKA

Ustanovi/udomitelju je uz socijalnu anamnezu potrebno dostaviti osobnu dokumentaciju korisnika i upoznati ih s potrebama korisnika, njegovim očekivanjima, mogućnostima, poteškoćama , navikama i ukazati na moguće rizike u prilagodbi korisnika na nove uvjete života.

 

TROŠKOVI SMJEŠTAJA

Korisnici su dužni podmirivati troškove smještaja vlastitim sredstvima (prihodi, imovina, ušteđevina , doprinos obveznika uzdržavanja i sl. )

U slučaju kada sami podmiruju ukupne troškove smještaja u ustanovi smještaj se može realizirati na temelju ugovora između ustanove i korisnika, bez sudjelovanja centra za socijalnu skrb.

U slučaju kada korisnik i njegovi obveznici uzdržavanja nemaju dovoljno sredstava za podmirivanje troškova smještaja rješenje o smještaju i načinu plaćanja donosi centar za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

Korisniku koji nema dovoljno sredstava može se istim rješenjem priznati i pravo na pomoć za osobne potrebe u iznosu od 100,00 kn. mjesečno sa kojima korisnik samostalno raspolaže.

 

NEOVISNO O NACINU PLACANJA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKOJ OBITELJI MOŽE SE REALIZIRATI ISKLJUCIVO NA TEMELJU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB.

 

PRACENJE I PREISPITIVANJE

Stručni radnici centra za socijalnu skrb i ustanove, te udomitelji dužni su međusobno surađivati, razmjenjivati informacije i dogovarati se u pogledu skrbi o zajedničkom korisniku.

Tijekom trajanja smještaja stručni radnici centra dužni su najmanje dva puta godišnje obići korisnika u ustanovi / udomiteljskoj obitelji.

Korisniku se mora omogućiti da izrazi svoje dojmove o uvjetima smještaja, o načinu pružanja usluga, te da iskaže svoja očekivanja u pogledu daljnjih oblika skrbi.

U slučaju nezadovoljstva korisnika uvjetima smještaja ili uočenih nepravilnosti u skrbi za korisnika stručni radnik centra dužan je preispitati smještaj i po službenoj dužnosti poduzeti potrebne mjere za zaštitu interesa korisnika.

Uvijek kada je to moguće važno je djelovati u cilju povratka korisnika u vlastiti dom ili vlastitu obitelj .

Ukoliko se stvore uvjeti za povratak, potrebno je sa korisnikom i članovima obitelji razraditi plan povratka i kroz izvaninstitucionalne oblike skrbi omogućiti  korisniku kvalitetan život u vlastitom domu.