Zaštita djece i mladih s poteškoćama u ponašanju

Back to top

Zaštita djece i mladih s poteškoćama u ponašanju  i djece i mladih u sukobu sa zakonom  je posebno značajno područje rada centra za socijalnu skrb .

Pravni okvir:

 • Zakon o socijalnoj skrbi
 • Obiteljski zakon
 • Zakon o sudovima za mladež
 • Kazneni zakon
 • Zakon o prekršajima
 • Zakon o izvršavanju kaznenih sankcija prema maloljetnicima

 

Mjere i intervencije centra za socijalnu skrb primarno su usmjerene na prevenciju i rano okrivanje, te  otklanjanje rizika koji mogu dovesti do poteškoća u ponašanju djeteta ili mlade  osobe.

Stručne poslove zaštite djece i mladih s poteškoćama u ponašanju u centru za socijalnu skrb obavlja stručni tim kojeg čine socijalni radnik, socijalni  pedagog i psiholog . Važnu ulogu u ovim postupcima imaju i svi drugi dionici koji imaju uvid u djetetove potrebe i prilike  .

 

Svatko je dužan izvjestiti centar za socijalnu skrb o povredi prava djeteta ili ugrožavanju njegove dobrobiti.

U svim slučajevima sumnje ili saznanja o ugrožavanju  djeteta centar za socijalnu skrb dužan je poduzeti adekvatne mjere zaštite ,a istu obvezu imaju i druge službe, institucije, djetetu bliske osobe  i druge osobe iz djetetova okruženja.

 

Postupak u centru može započeti  :

 • po službenoj dužnosti  u slučaju kada stručni radnici centra  neposrednim uvidom u obitelji uoče poteškoće u ponašanju djeteta
 • po zahtjevu roditelja koji je zbog odgojnih problema zatražio pomoć Centra
 • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policije, odvjetništva , suda , organizacije civilnog društva)
 • po prijavama osoba iz obitelji, ili drugih djetetu važnih osoba, a ponekad i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

 

Postupanje prema djeci i mladima s poteškoćama u ponašanju

U slučaju saznanja o problemima u ponašanju  socijalni radnik Centra vrši početnu procjenu potreba djeteta i njegove obitelji. Pribavljaju se potrebne  informacije o djetetu , njegovim  problemima i poteškoćama , obiteljskim odnosim i obiteljskim prilikama.

Na temelju procjene potreba poduzimaju se daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti  i najboljeg interesa djeteta.

U slučaju potrebe provodi se  timska obrada u Centru, a u nekim slučajevima provodi se i dodatna obrada djeteta u specijaliziranim ustanovama  kao što su  Dom za odgoj djece,  Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba ili Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež ili neka druga zdravstvena ili socijalna ustanova.

Mjere pomoći i zaštite koje  Centar poduzima  ovise o vrsti i težini konkretnih problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe ,obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne  kapacitete roditelja  i njihova očekivanja.

Radi se o individualiziranom pristupu . Za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje se individualni plan promjene životne situacije / ponašanja kojim se definiraju ciljevi, aktivnosti , nositelji, rokovi , željeni ishodi i  način praćenja stručnog rada usmjerenog na  rješavanje problema.

 

Osim savjetovanja i podrške roditeljima se mogu izreći i  mjere obiteljsko – pravne zaštite kao što su

 • usmeno ili pismeno upozorenje na  pogreške i propuste u  odgoju djeteta , uz obvezu poduzimanja konkretnih mjera za prevladavanje uočenih propusta, npr: upućivanje u školu za roditelje ili u tretman drugih  stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju .
 • nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi  ukoliko je roditeljima  zbog višestrukih i učestalih propusta u brizi o djeci potrebna duža i kontinuirana stručna pomoć . Provođenjem  ove mjere  stručnjaci  koje odredi centar pružaju pomoć i  podršku  roditeljima i djeci u njihovom domu. 

 

Mladi u sukobu sa zakonom ( počinitelji kaznenih djela i prekršaja )

Iako se temeljem važećeg zakonodavstva osoba do 18 godine života i stjecanja punoljetnosti smatra djetetom, u odnosu na počinitelje kaznenih djela vrijedi drugačija dobna klasifikacija koja bitno utječe i na mogućnost izricanja sankcija:

 • djeca do 14 godina :  kazneno su neodgovorna i prema njima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije, ali je postupanje centra za socijalnu skrb obavezno u slučaju kada dijete počini kazneno djelo ili prekršaj
 • maloljetnici : 14 do 18 godina se dodatno dijele  na mlađe (do 16 godina) i starije ( 16-18 godina )  maloljetnike
 • mlađe punoljetne osobe : od 18-21 godine,  kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu,  ali i maloljetničke sankcije ukoliko je procijenjeno da je njihov stupanj razvoja, te  socijalne i emocionalne zrelosti na nivou maloljetnika . Prepoznaje ih Zakon o sudovima za mladež ,ali ne i Prekršajni zakon . Mlađim punoljetnim osobama mogu im se izricati i kazne prema Kaznenom zakonu.

 

U slučaju kada  se radi o maloljetnim počiniteljima kaznenih djela/prekršaja uz sve navedene okolnosti u obzir se uzima i težina kaznenog djela i odnos maloljetnika prema počinjenom djelu, te se temeljem toga predlažu posebne obveze u  postupku  posredovanja ili izricanje odgojnih mjera.

Ukoliko je mišljenje Centra zatražilo državno odvjetništvo ,a radi se o djelu ekscesnog karaktera ili prvom i  lakšem kaznenom djelu,  te poticajnom obiteljskom okruženju može se predložiti odbačaj kaznene prijave ili pokretanje postupka posredovanja.

U postupku posredovanja koji uz pristanak maloljetnika i njegovih roditelja provodi Državno odvjetništvo maloljetniku se  može  naložiti neka od posebnih obveza po čijem izvršenju se neće pokretati  postupak na sudu ( kao svojevrsna nagrada).

 

U sudskom postupku maloljetnim počiniteljima kaznenih djela mogu se izreći različite odgojne mjere utvrđene  Zakonom o sudovima za mladež :

 • Posebne obveze : predlažu se kada procjenjujemo da će maloljetnik  kroz kraće vremensko razdoblje  modificirati neprihvatljivio ponašanje, preuzeti odgovornost za vlastite postupke ili će provođenjem posebne obveze maloljetnik na svojevrstan način vratiti dug društvu ( humanitarni rad, naknada štete, upućivanje u savjetovalište, suzdržavanje od nekih aktivnosti, obaveze školovanja , liječenja  i sl. )
 • Pojačana briga i nadzor:  izriče se  maloljetniku kojem je  potrebna  dugotrajnija stručna pomoć i praćenje  Centra , uz rad s roditeljima i drugim maloljetnilu važnim osobama
 • Upućivanje u disciplinski centar:  mjera kraćeg intenzivnog stručnog tretmana u odgojnoj ustanovi.
  Tijekom  provođenja  navedenih izvaninstitucijskih   odgojnih mjera maloljetnik  ostaje u obitelji  i uključen je u redovne životne aktivnosti.
 • Upućivanje u odgojnu ustanovu : izriče se u slučaju kada je nužno maloljetnika izdvojiti iz uže i šire sredine ( nema nužno veze s težinom  kaznenog djela ).
 • Upućivanje u odgojni zavod : izriče se u slučaju težih kaznenih djela i težih problema u ponašanju  samo  starijim maloljetnicima.
 • Maloljetnički zatvor : izriče se za najteža kaznena djela ili višestrukim počiniteljima  kaznenih djela , uzimajući u obzir osobine ličnosti te procjenu da druge mjere ne bi dale rezultate ( predlaže se za djela za koja je zapriječena kazna zatvora od najmanje 5 godina).

 

Postupak vođen prema Zakonu o sudovima za mladež je žuran.

Odgojne mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere .

 

Centar za socijalnu skrb  nadležan je za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje  i/ili praćenje izvršavanja posebnih obveza i odgojnih mjera , rad s roditeljima , ali i psihosocijalnu i drugu podršku  nakon izvršenih mjera  (posttretmanski prihvat).

 

U slučaju kada malojetnik počini  prekršaj provodi se sličan postupak, ali je broj  mjera manji ,  kraćeg su trajanja i intenziteta.

Prema djeci do 14 godina , počiniteljima kaznenih djela ili prekršaja mogu se primjenjivati samo mjere temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona.

 

Postupanje u slučajevima nasilja među djecom i mladima

Nasilje među djecom i mladima postaje sve ozbiljniji društveni problem . Obzirom na učestalost i težinu nasilnih djela među mladima  ovaj problem  zahtijeva suradnju i javno zalaganje za nenasilje na svim razinama i u svim područjima života.

Posebno značajnu ulogu u tom procesu imaju nositelji politika, mediji, institucije i svi drugi dionici koji svojim djelovanjem  mogu doprinjeti previnciji i suzbijanju vršnjačkog i svih drugih oblika nasilja.

U skladu s pozitivnim zakonskim propisima,  među kojima ističemo Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima,  centar za socijalnu skrb dužan je u slučaju sumnje ili saznanja o nasilju među djecom i mladima poduzeti adekvatne mjere za zaustavljanje nasilja i zaštitu žrtve, ali i mlt. počinitelja vršnjačkog nasilja.

Centar poziva prijavljenog počinitelja i njegove roditelje, informira ih o posljedicama takvog ponašanja ,  utvrđuje i okolnosti njihovog obiteljskog života , roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći  u Centru ili kroz uključivanje u različite programe koji nude pomoć i podršku u cilju modificiranja nasilničkog ponašanja.

Također se prema   roditeljima  mogu poduzeti određene  mjere obiteljsko pravne zaštite.

Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem . Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite, te im se nudi stručna pomoć i podrška u prevladavanju traume.

Nerijetko se utvrdi da i žrtva kao i počinitelj ima problema u ponašanju (ponekad je žrtva u nekoj drugoj situaciji i sama počinitelj) pa se prema njima poduzimaju i slične mjere zaštite.

 

Prevencija problema u ponašanju

Iskustvo u radu s djecom s poteškoćama u ponašanju,  ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja  aktivnosti usmjerenih na  prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema.

Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima ( nekompetentni roditelji, neujednačeni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece , roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja ) češće iskazuju probleme u ponašanju.

U cilju pravovremene zaštite djece pod rizikom  centar za socijalnu skrb  poduzima  adekvatne mjere  kojima  nastoji prevenirati izdvajanje djeteta iz njegove biološke obitelji. Radi se o mjerama i intervencijama koje uključuju  pomoć, podršku i osnaživanje roditelja i stvaranje adekvatnih uvjeta u obitelji  za zdrav i uspješan razvoj djeteta.

Osobito značajnom  mjerom usmjerenom na prevenciju problema u ponašanju smatramo nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi . Ovom mjerom obiteljsko-pravne zaštite  roditeljima se pruža stručna pomoć i podrška u izvršavanju roditeljskih uloga , poboljšanju komunikacije i obiteljskih odnosa.  U provođenje ove mjere uključeno je više dionika koji imaju značaj za obitelj i njene članove. Mjeru provodi stručna osoba koju imenuje centar . Planom i programom mjere utvrđuju se potrebe obitelji, ciljevi mjere, aktivnosti i dionici, te očekivani ishodi i rokovi izvršenja.

Za provođenje ove mjere nije nužan prethodni pristanak roditelja. Roditelj je dužan postupati po odluci Centra.

 

Suradnja u zajednici

Djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca i mladi u sukobu s zakonom su posebno osjetljiva socijalna skupina koja zahtijeva koordinirano i integrirano djelovanje svih javnih službi i institucija  značajnih za obitelj i dijete.  

Stoga centar za socijalnu skrb u  ovom području svoga djelovanja surađuje prije svega s odgojno obrazovnim , zdravstvenim i socijalnim ustanovama ,ali i sa policijom , pravosuđem, organizacijama civilnog društva i  vjerskim i drugim zajednicama.

Važna suradnja ostvaruje se i sa lokalnom  i državnom upravom  , te  drugim dionicima,  sa zajedničkim ciljem stvaranja zdravog i sigurnog okruženja za uspješan psihofizički razvoj svakog djeteta, te  prevenciju, a po potrebi i najbolju zaštitu djece i mladih s problemima  u ponašanju .